14.10.2022

LOUNGE (komb.)

VM 22/00049

Varemerke. Avslag. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Det kombinerte merket LOUNGE er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 25 jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.