03.10.2017

LOTTOVATE

VM 16/00213

Varemerke. Innsigelse. Dissens. Varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket LOTTOVATE var i strid med det velkjente merket LOTTO. Klagenemnda kom til at klagers eldre kjennetegn, LOTTO, må anses for å være et velkjent merke. Flertallet fant imidlertid at merket, på grunn av dets beskrivende karakter, ikke ville ha et like sterkt særpreg som et innarbeidet fantasiord vil kunne ha. Som en følge av dette fant flertallet at likheten mellom merkene ikke var tilstrekkelig til at det yngre merket gir assosiasjoner til det eldre, selv ved bruk for tilsvarende tjenester. Mindretallet fant at det yngre merket ga assosiasjoner til klagers velkjente merke, og at bruken av LOTTOVATE ville være en urimelig utnyttelse av det velkjente merket. Klagenemnda kom samlet til at det ikke forelå forvekslingsfare etter § 4 første ledd. Patentstyrets avgjørelse om å opprettholde registreringen ble stadfestet og klagen forkastet.