11.03.2022

LOKRING

VM 21/00150

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Spørsmål om ordmerket LOKRING er beskrivende for varer i klasse 6 og 7. Klagenemnda kom til at merket ikke var beskrivende for en begrenset subsidiær varefortegnelse, på grunnlag av styrket særpreg etter varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble tatt til følge, og merket ble registrert for en subsidiær varefortegnelse.