Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00123

LITAGO (komb.)

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37, jf. § 40. Spørsmål om identifikasjon mellom varemerker. Verneperioden på fem år for det kombinerte merket LITAGO var ennå ikke utløpt på innleveringsdagen for kravet om administrativ overprøving. Spørsmålet var derfor om det kombinerte merket likevel måtte identifiseres med klagers eldre ordmerke, som var under bruksplikt. Klagenemnda kom etter dissens til at identifikasjon ikke forelå mellom klagers varemerker. Klagen ble dermed tatt til følge, og det kombinerte merket kunne ikke bli krevet slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.