Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00101

Lipoflex

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 5 og 10. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemndas flertall kom til at merket innehar tilstrekkelig særpreg for samtlige varer. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gå til registrering.