Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00053

Light & Charge

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket LIGHT & CHARGE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 7, 9, 11, 37 og 39. Klagenemnda kom til at merketeksten, for flertallet av de omsøkte varene og tjenestene, beskriver egenskaper ved varene og tjenestene ved at den angir at de enten kan lades ved hjelp av sollys eller at de muliggjør slik lading. For de resterende varene og tjenestene, er disse så nært tilknyttet at merket også mangler generelt særpreg for disse. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret hva gjelder resultatet, og klagen ble forkastet.