24.06.2021

LIFE UNLIMITED

VM 21/00058

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 5 og 10. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for de aktuelle varene, og fant i tillegg at merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.