Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00069

LET'S WRITE THE FUTURE

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 7, 9, 11, 12, 37 og 42. Klagenemnda kom etter en dissens til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemndas flertall kom til at flerordsmerket innehar tilstrekkelig særpreg for samtlige varer og tjenester. Klagen ble dermed tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge.