18.03.2024

LENS DROP

VM 23/00138

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeforskriften § 10 andre ledd første punktum, jf. varemerkeloven § 24. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda finner at tjenesteangivelsene er tilstrekkelig klare og entydige i endret form. Videre finner Klagenemnda at ordmerket LENS DROP ikke er beskrivende, og at merket har særpreg for tjenestene i klasse 41. Merkets meningsinnhold er uklart i relasjon til de aktuelle tjenestene.