18.12.2019

Ledtronic

VM 19/00106

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket LEDTRONIC er forvekselbart med det eldre ordmerket TETRONIC. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering frem til at det ikke foreligger en risiko for forveksling. Det foreligger delvis overlapp mellom varene. Felleselementet TRONIC måtte anses som et svakt element, og TETRONIC ble derfor som helhet ansett som et lite distinktivt merke. Må da tåle at andre legger seg nærmere deres varemerke, uten at dette medfører en krenkelse av vernet i varemerkerettslig forstand. Merkene avgir samlet sett et tilstrekkelig helhetsinntrykk. Klagen ble ikke tatt til følge, og registreringen av ordmerket LEDTRONIC blir dermed å opprettholde.