27.03.2017

LASH BAR AKADEMIET

VM 16/00189

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om LASH BAR AKADEMIET var forvekselbart med tidligere registrering LASH BAR AKADEMIET. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret og tok klagen til følge. Merkene er identiske og det ble ansett å være en nærhet mellom de aktuelle varene og tjeneste. Til tross for at det eldste merket kun ble vurdert å inneha et minimum av særpreg, ble merkene vurdert som forvekselbare. Registreringen for LASH BAR AKADEMIET ble dermed opphevet.