Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00002

LASH BAR

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket LASH BAR er særpreget for tjenester i klassene 41 og 44. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som en angivelse av tjenestenes art og formål. Merket ble ansett å være både beskrivende og mangle særpreg, og klagen ble forkastet.