28.03.2022

La Dress by Simone (komb.)

VM 21/00118

Varemerke. Administrativ overprøving. Bruksplikt, jf. varemerkeloven § 37. Saken reiste opprinnelig spørsmål om bruksplikten var oppfylt for varene og tjenestene som La Dress by Simone var besluttet gjeldende for i klasse 25 og 35. For Klagenemnda syntes partene å være enige om at dokumentasjon for bruk var tilstrekkelig for å tilfredsstille bruksplikten. Klagenemnda tok derfor kun stilling en klage over sakskostnadsavgjørelsen til Patentstyret, og spørsmål om sakskostnader skal tilkjennes for Klagenemnda. Klagenemnda kom til at klager måtte bære ansvaret for at slettelsessaken ikke ble avgjort på et tidligere tidspunkt, og for at saken i betydelig grad har økt i omfang, kompleksitet og som et resultat i påløpte sakskostnader. Klagenemnda kom derfor til at innklagede skal tilkjennes sakskostnader fullt ut, også for Klagenemnda.