26.02.2021

KÚ Skyr (komb.)

VM 18/00086

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det kombinerte merket KÚ SKYR var forvekselbart med klagers eldre registrerte ordmerket SKYR. Lagt til grunn at det forelå en høy grad av vareslagslikhet. Videre ble det lagt til grunn at SKYR hadde særpreg for yoghurt, og det ble vist til at det eldre ordmerket ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse, samt VM 19/00009, SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT. Tekstelementet KÚ og de figurative elementer i det yngre merket ansett som svake element. Felleselementet SKYR ansett som det distinktive og dominerende i merkenes helhetsinntrykk. Helhetlig sett forelå det fare for forveksling.
Klagen forkastes, og Patentstyrets avgjørelse om å oppheve beslutningen om å gi det kombinerte merket KU SKYR virkning i Norge, stadfestes.