Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00203

Kitchnmagic (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første og andre ledd. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket KITCHNMAGIC var i strid med klagers eldre rettigheter. Klagenemnda tok utgangspunkt i spørsmålet om forvekslingsfare, og fant at merketeksten KITCH’N var innarbeidet med en styrket grad av særpreg for salgstjenester i klasse 35. Varene i det yngre merket var likeartet med salg av disse varene som merketeksten KITCH’N var innarbeidet for, og KITCH’N/KITCHN medførte merkelikhet. Etter en helhetsvurdering fant Klagenemnda at det forelå forvekslingsfare. Klagen ble tatt til følge.