27.01.2022

KERRYMAID (komb.)

VM 21/00062

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom innklagedes merke KERRYMAID og de eldre registreringene til klager, KERRYGOLD, for varer i klasse 29 og 30. Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for meieriprodukter og lignende, og at KERRYMAID ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og registreringen blir å opprettholde.