11.10.2017

KAOS

VM 17/00060

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven §§ 16 bokstav a og 4 første ledd. Spørsmål om registreringen av ordmerket KAOS var i strid med klagers eldre registrerte ordmerke, M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE. Klagenemnda kom delvis til samme resultat som Patentstyret. For varer i klasse 32 vil gjennomsnittsforbrukeren komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne, sett hen til at det foreligger vareidentitet (med unntak av «øl»), og at det felles elementet KHAOS/KAOS er særpreget og øyenfallende som det eneste elementet i innklagedes merke. For innklagedes registrering i klasse 33, fant Klagenemnda at merkene ikke var egnet til å forveksles basert på den svake vareslagslikheten i kombinasjon med den fonetiske, visuelle og semantiske ulikheten. Klagen ble delvis tatt til følge.