Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00073

KÉFI

Varemerke. Innsigelse. Dissens. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket KÉFI er en uvesentlig omskriving av ordet «kefir» og således må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14. Førstvoterende, og mindretallet, anser at den utelatte R-en og akutt-tegnet over E-en påvirker både det visuelle inntrykket så vel som det fonetiske, og etterlater totalt sett et annet helhetsinntrykk enn «kefir». Det forhold at merket gir assosiasjoner til melkeprodukter er ikke tilstrekkelig til å anse merket som beskrivende eller at det mangler særpreg for disse varene. Flertallet er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som en angivelse av at produktene består av kefir når merket benyttes på «melk og melkeprodukter». Det aktuelle merket avviker ikke i tilstrekkelig grad fra den generiske betegnelsen til at det kan vurderes som iboende særpreget for slike produkter da det kun vil oppfattes som en uvesentlig endring av ordet «kefir». Registreringen oppheves for «melk og melkeprodukter» i klasse 29. Innsigelsen mot de resterende varene fører ikke frem.