Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00035

Juvederm

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, § 4 andre ledd og § 16 bokstav b. Spørsmål om innklagedes merke JUVEDERM er egnet til å forveksles med klagers eldre og identiske kjennetegn, JUVEDERM, om klagers merke JUVEDERM er velkjent og om innklagede har innlevert sin varemerkesøknad i «ond tro». Klagenemnda kom til at dokumentasjonen er for svak for å dokumentere at JUVEDERM er velkjent. Innklagedes bruk av et identisk kjennetegn vil dermed ikke medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill), jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Risiko for forveksling forelå mellom merkene for enkelte varer i klasse 3, men ikke for de øvrige varene i vareklassen eller for tjenestene omfattet av innklagedes merke i klasse 35, 41 og 44, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Til slutt fant Klagenemnda at innklagedes varemerkeregistrering ikke var registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. Klagen ble etter dette ikke tatt til følge.