26.04.2017

JUSTFAB

VM 17/00009

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om ordmerket JUSTFAB er særpreget for varer og tjenester i klassene 9, 14, 25 og 35. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende reklameutsagn, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket ble ansett å mangle særpreg, og klagen ble forkastet.