Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00095

JOYN

Spørsmål om ordmerket JOYN er en uvesentlig omskriving av ordet «join» og således må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14. Førstvoterende, og mindretallet, anser omskrivingen som visuelt slående og som en endring som vil bli lagt merke til, selv om JOYN er tilnærmet identisk fonetisk med «join», og endringen ikke skaper et konseptuelt skille. Spørsmålet om uvesentlig omskriving er likevel ikke avgjørende for mindretallet. Selv om merket skulle oppfattes som «join», er det for avledet og uklart til at det vil oppfattes som beskrivende for datavarer og -tjenester. Når det gjelder kriteriet som gjelder om merket er en uvesentlig omskriving, er dette uløselig tilknyttet vilkåret som gjelder beskrivende merker og kan ikke føre til nektelse av et merke som kun mangler særpreg. Flertallet er av den oppfatning at det aktuelle merket ikke avviker i tilstrekkelig grad fra ordet «join» til at det kan vurderes som iboende særpreget. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte merket som en uvesentlig omskriving av ordet «join». Merket er derfor egnet til å oppfattes som en angivelse av en egenskap eller funksjon ved de aktuelle varene og tjenestene relatert til datautstyr og programvare ved at disse kan benyttes til å koble enheter eller programvare sammen. Merket er videre egnet til å oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn for varene og tjenestene relatert til et kundelojalitetsprogram ved at det er egnet til å oppfattes som en oppfordring til å bli medlem.