27.02.2024

JØRNSBERG

VM 23/00125

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Klagenemnda kom til at bruk av ordmerket JØRNSBERG vil krenke retten til det velkjente varemerket JARLSBERG, ettersom det vil medføre en urimelig utnyttelse av særpreget eller anseelsen til det velkjente merket. Registreringen oppheves.