Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00055

IrisBG

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 28. Spørsmål om retten til ordmerket IrisBG var tilstrekkelig godtgjort. Patentstyret mente retten var godtgjort, og overførte merket. Klager mente innklagede ikke hadde møtt beviskravet etter § 28, og at varemerkeloven § 16 ikke kunne utgjøre grunnlag for overføring. Klagenemnda kom til at innklagede var første bruker av varemerket, og at klager hadde innlevert søknaden i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda vurderte deretter om grunnlaget for overføringskravet var godtgjort. Da det var konkludert med at innklagede i utgangspunktet var den som hadde rett til merket, jf. § 16 bokstav b, og klager – etter de avtaler som forelå mellom partene og forholdene ellers – kun hadde en rett som eneforhandler til å markedsføre og selge lisenser av produktene under varemerket IrisBG, fant Klagenemnda at innklagedes rett til varemerket var godtgjort. Klagen ble ikke tatt til følge, og Patentstyrets beslutning om å overføre registreringen til kravstilleren (innklagede) blir dermed å opprettholde.