Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00047

iq option Ultimate trading experience (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 andre ledd. Klagenemnda kom til at det foreligger likhet mellom tjenestene i klasse 36, men at tekstelementet IQ – som var å finne i begge merkene – ikke var tilstrekkelig til å begrunne en risiko for forveksling. Klagenemnda la avgjørende vekt på at IQ hadde en lav grad av særpreg og ikke beholdt en selvstendig og adskillende evne i klagers merke. Klagen ble tatt til følge.