23.02.2017

INVITROGEN

VM 16/00215

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven §§ 14 første ledd, andre ledd bokstav a og tredje ledd. Spørsmål om ordmerket INVITROGEN er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 5. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og forkastet klagen. Merket ble ansett å være beskrivende og mangle særpreg, og merket nektes registrert. Bruken ble ikke ansett tilstrekkelig til at merket hadde slitt seg til særpreg.