24.05.2023

INTEL EVO

VM 22/00144

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket INTEL EVO er egnet til å forveksles med to eldre merkene 860 EVO og 970 EVO. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare. Varene i klasse 9 er av identisk og lignende slag. Felleselementet EVO har slik Klagenemnda ser det relativt lav grad av iboende særpreg for de aktuelle varene. Teksten INTEL og de tresifrede tallkombinasjonene som innleder merkene skiller seg klart visuelt og fonetisk. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda derfor til at merkene ikke er egnet til å forveksles. Klagen ble tatt til følge. Merket kan gis virkning i Norge for alle de aktuelle varene i klasse 9.