Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00043

India Guest Basmati Rice Classic (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a og b. Spørsmål om det kombinerte merket INDIA GUEST BASMATI RICE CLASSIC var egnet til å forveksles med klagers eldre kombinerte merke, INDIA GATE BASMATI RICE CLASSIC. Klagenemnda fant at det var tilstrekkelig visuell, fonetisk og semantisk forskjell mellom de elementene som var egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Merkene var derfor ikke egnet til å forveksles. Fordi det ikke var forvekslingsfare var heller ikke vilkårene i § 16 bokstav b oppfylt. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.