Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00028

INCOCO

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første. Spørsmål om registrering av ordmerket INCOCO var i strid med klagers tidligere registrering av ordmerket COCO. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret, og fant at det forelå forvekslingsfare for samtlige varer og tjenester. Klagenemnda la særlig vekt på at COCO er det mest fremtredende elementet i innklagedes merke, og at dette elementet er fonetisk og visuelt identisk med klagers merke, og at det foreligger vareslagslikhet. Klagen ble tatt til følge, og den tidligere beslutningen om å opprettholde virkningen av internasjonale registreringen ble opphevet.