Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00082

INCLUSIVE SOCIETY

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket INCUSIVE SOCIETY er beskrivende og mangler særpreg for tjenester i klasse 35, 36, 37 og 42. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for enkelte av tjenestene i klasse 35 da den er egnet til å oppfattes som formålet ved tjenestene, nemlig å legge til rette for inkluderende samfunn. Merket mangler derfor også det tilstrekkelige særpreg for disse tjenestene. For de resterende tjenestene kom Klagenemnda til at merket var for lite konkret til at det direkte og umiddelbart ville bli oppfattet som beskrivende. Merket ble dermed vurdert som tilstrekkelig distinktivt for disse. Klagenemnda kom således delvis til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen ble delvis tatt til følge.