Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00088

immunogen (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 5. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.