Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00046

ID NOW

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 5. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering