24.10.2022

i-Automation! (komb.)

VM 22/00059

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om merket i-Automation! angir egenskaper ved de omsøkte varene og mangler særpreg som kjennetegn. Klagenemnda kom til at den relevante omsetningskretsen i all hovedsak består av profesjonelle næringsdrivende, og at denne vil oppfatte merket som en angivelse av egenskaper/formål for varene i klasse 7 og 9. Klagenemnda kom derfor til samme resultat som Patentstyret. Klagen forkastes.