05.03.2024

HYPERCONNECT

VM 23/00132

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket HYPERCONNECT er beskrivende og mangler særpreg for tjenestene i klasse 45. Merket vil oppfattes som en angivelse av tjenestenes egenskaper.