05.03.2024

HYPERCONNECT

VM 23/00131

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket HYPERCONNECT er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9 og 38. Merket vil oppfattes som en angivelse av varene og tjenestenes egenskaper.