Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00089

HYDSUPPLY

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for varene og tjenestene som gjelder eller som relaterer seg til hydraulikk, og dermed uten særpreg for disse, men at merket ikke var beskrivende for varene og tjenestene i klasse 7, 35, 37 og 42 som gjelder eller som relaterer seg til pneumatikk. Videre kom Klagenemnda til at merket ikke ville bli oppfattet som villedende for varene og tjenestene som gjelder eller som relaterer seg til pneumatikk. Klagen ble dermed tatt delvis til følge, slik at Patentstyrets avgjørelse ble delvis opprettholdt og delvis opphevet.