06.12.2023

HofB

VM 23/00068

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerket HofB og klagers kombinerte to merker HOFF. Varene og tjenestene er av samme og lignende slag, men kjennetegnene gir tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Registreringen opprettholdes.