Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00012

HiKOKI (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke HIKOKI og det eldre ordmerket HIOKI. Klagenemnda kom til at det foreligger identitet mellom de omsøkte varene i klasse 9, og likeartethet for enkelte varer i klasse 7. Kjennetegnsmessig ble merkene etter en helhetsvurdering ansett for å være tilstrekkelig like til at risiko for forveksling foreligger. For enkelte varer i klasse 7, samt for hele klasse 6 og 8, kunne merket gis virkning. Klagen ble forkastet i sin helhet.