Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00064

HIGHWAY CONTROL

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket HIGHWAY PATROL er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 12. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende da den er egnet til å oppfattes som at varene gir god kontroll når man kjører på motorveien. Merket mangler derfor også det tilstrekkelige særpreg for registrering. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.