Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00057

HEY'DI HOBBIT

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Klagenemnda var enig med Patentstyret at det forelå forvekslingsfare mellom innehaverens merke og enkelte av klagers merker, men kom til at merkene forvekselbare for flere varer. Videre kom Klagenemnda frem til at HOBBIT / THE HOBBIT var velkjent, men at det ikke forelå en risiko for assosiasjon som ville medføre en urimelig utnyttelse av klagers merker. Klagen ble delvis tatt til følge.