24.03.2023

HERON

VM 22/00090

Varemerke. Innsigelse. Klagen forkastes. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmålet i saken er om ordmerket HERON er egnet til å forveksles med de eldre kombinerte merkene HERNO, HERNO og HERNO LAMINAR. Klagenemnda kommer til samme resultat som Patentstyret. Merkene gjelder for identiske varer i klasse 25, og Klagenemnda finner at HERON må oppheves for disse varene. I vurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, og at det særpregede og dominerende elementet HERNO er visuelt og fonetisk svært likt som det yngre ordmerket HERON. Klagers varer i klasse 23 og 24 er av annet slag enn innklagedes varer i klasse 25, og HERON opprettholdes for disse varene.