Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00096

HEMODRAW

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for varene i klasse 10, og bemerket at den spesialiserte omsetningskretsen lettere ville forstå merkets beskrivende betydning. Når merket ble funnet beskrivende, ble det også ansett å være uten særpreg. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble dermed opprettholdt.