15.11.2017

HELPS STOP A PIMPLE IN ITS TRACKS! - Sakskostnader

VM 17/00181

Varemerke. Patentstyrelova § 9. Særskilt klage over sakskostnadsspørsmålet. Klager ble ikke tilkjent sakskostnader i Patentstyret, da man fant at klager ikke hadde søkt å innhente samtykke til registrering forut for innlevering av begjæring om administrativ overprøving. Klagenemnda fant at klager måtte tilkjennes sakskostnader for Patentstyret da samtykke var blitt søkt innhentet. Kostnader for Klagenemnda ble ikke tilkjent da klager ikke hadde innlevert sakskostnadsoppgave.