29.04.2022

HELLHOUND

VM 21/00143

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom innklagedes ordmerke HELLHOUND og de eldre registreringene HELL og HELL ENERGY DRINK, for varer i klasse 30 og 32. Klagenemnda kom til at det forelå forvekslingsfare mellom merkene for drikkevarer, og at HELLHOUND ikke registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.