Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00044

Hearts Arrows (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket HEARTS ARROWS var i strid med innklagedes eldre registreringer. Klager har begrenset varefortegnelsen og Klagenemnda fant at det ikke lenger foreligger vareslagslikhet. Kjennetegnslikhet er ikke vurdert, da vilkårene om vareslagslikhet og kjennetegnslikhet er kumulative. Mangelen på vareslagslikhet gjør at det ikke foreligger en risiko for forveksling etter § 4 første ledd. Klagen tas til følge.