18.01.2021

harn (komb.)

VM 20/00145

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke HARN og det eldre ordmerket HAHN. Klagenemnda kom til at det foreligger vareidentitet mellom merkene i klasse 6. Kjennetegnsmessig ble merkene etter en helhetsvurdering ansett for å være tilstrekkelig like til at risiko for forveksling foreligger. Klagen ble forkastet i sin helhet.