Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00024

HALDDE (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd, og § 16 bokstav b. Klager frafalt registreringen som innsigelsen bygde på, men anførte en annen registrering og en varemerkesøknad med bedre prioritet, som begge besto av det samme ordmerket. Registreringen og søknaden gjaldt imidlertid klasse 37, og klager frafalt anførselen om forvekslingsfare for varene i klasse 14. Klagenemnda kom til at det forelå overlappende og likeartede tjenester i klasse 37, og at merkene har visuelle og klare fonetiske likheter i begynnelsen av merket. I motsetning til Patentstyret kom Klagenemnda til at det forelå forvekslingsfare. Forskjellene i merket ble ikke ansett tilstrekkelig til å avverge en risiko for forveksling. Klagen ble tatt til følge. Innklagedes merke oppheves for tjenestene i klasse 37, men opprettholdes for varene i klasse 14.