Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00010

H1 (komb.)

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. §§ 3 tredje ledd og 4 første og andre ledd. § 16 b. Spørsmål om det kombinerte merket H1 var forvekselbart med det uregistrerte merket H1, evt. om søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til at innklagede ikke har en registrert rettighet til varemerket H1, og det er heller ikke dokumentert at de har en innarbeidet rettighet til merket. Klagers registrering av ordmerket H1 var dermed ikke i strid med varemerkeloven § 16 a. Klagenemnda kom videre til at innleveringen av søknaden ikke hadde skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 b, da innklagede ikke hadde dokumentert klagers eventuelle subjektive illojale hensikter bak søknaden. Klagenemnda kom således til et annet resultat enn Patentstyret hva gjelder bestemmelsen etter § 16 b, og klagen ble tatt til følge.