Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00011

H1

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. §§ 3 tredje ledd og 4 første ledd. § 16 b. Spørsmål om ordmerket H1 var forvekselbart med det uregistrerte registrerte merket H1, evt. om søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk. Innklagede har ikke en registrert rettighet til varemerket H1, og det er heller ikke dokumentert at de har en innarbeidet rettighet til merket. Klagers registrering av ordmerket H1 var dermed ikke i strid med varemerkeloven § 16 a. Klagenemnda kom videre til at innleveringen av søknaden ikke hadde skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 b, da innklagede ikke hadde dokumentert klagers eventuelle subjektive illojale hensikter bak søknaden. Klagenemnda kom således til et annet resultat enn Patentstyret hva gjelder bestemmelsen etter § 16 b, og klagen ble tatt til følge.