Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00038

GYRO

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a og b, § 3 tredje ledd. Spørsmål om innklagedes ordmerke GYRO krenket klagers uregistrerte rettigheter. Klagenemnda kom til at ordet GYRO i klagers merke manglet det nødvendige særpreg og dermed ikke kunne omfattes av vernet § 16 bokstav b er ment å gi. Videre fant Klagenemnda at klager ikke hadde innarbeidede rettigheter for ordmerket GYRO. Innklagedes merke krenket derfor ikke en annens rett. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.