08.12.2017

GUDBRAND

VM 17/00069

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd og § 15 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket GUDBRAND måtte anses å være beskrivende for «ost», «meieriprodukter» og «melkeprodukter» i klasse 29. Klagenemnda kom til at merket først og fremst vil oppfattes som et mannsnavn. Merket vil kun være suggestivt og dermed tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene. Klagenemnda fant også at ettersom merket vil oppfattes som et mannsnavn, vil ikke gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det som en uriktig angivelse av at et produkt har samme egenskaper eller opprinnelsessted som ostetypen gudbrandsdalsost. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og klagen ble forkastet.